Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022.02.26.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza Beke Kitti Erzsébet EV. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által teljesített, jelen ÁSzF-ben, illetve a www.bekekitti.hu oldalon meghatározott szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban: Ügyfél vagy Ügyfelek) jogait és kötelezettségeit.

Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 1. Szolgáltató: A Szolgáltató Beke Kitti Erzsébet egyéni vállalkozó (székhely: 3508 Miskolc, Csabavezér út 66. Fsz/1., adószám: 56534559-1-25, nyilvántartási szám: 55190541), aki a www.bekekitti.hu weboldalt üzemelteti, valamint weboldal készítési, weboldal karbantartási, grafikai, tanácsadási és oktatási, valamint az előzőekkel kapcsolatos különböző online marketing szolgáltatásokat nyújt megbízási jogviszonyban, a jelen ÁszF-ben és/vagy az egyedi megrendelőlapon meghatározottak alapján, az Ügyfelek részére. Szolgáltató kijelenti, hogy az online termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz szükséges minden technikai és emberi feltétellel rendelkezik, a szolgáltatást saját felelősségére és kockázatára nyújtja.
 1. Ügyfél: A Szolgáltatást a saját nevében igénybe vevő, vagy a terméket saját nevében megrendelő természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet. A szolgáltatást kizárólag olyan természetes személy veheti igénybe, aki a szolgáltatási szerződés megkötéséhez cselekvőképességgel rendelkezik, jogi személy, vagy egyéb szervezet esetén a törvényes képviselő képviseleti jogának hitelt érdemlő igazolása szükséges. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatást jogi személyként, vagy egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként veszi igénybe, a jogi személy Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, és/vagy a szervezet ügyintézésre és képviseletre jogosult tagja a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött megbízási/szolgáltatási jogviszonyból eredő ügyféli kötelezettségekért magánszemélyként a Ptk. alábbi rendelkezései szerint készfizető kezességet vállal: 

„6:416. § [Kezességi szerződés]

(1) Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

(2) Kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható.

(3) A szerződést írásba kell foglalni.”

„6:420. § [Készfizető kezesség]

A kezest nem illeti meg a sortartás kifogása, ha

a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezült;

b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy

c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.”

Felek kijelentik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSzF, illetve az egyedi szolgáltatási szerződés a fentiek szempontjából írásba foglalt szerződésnek minősül. 

 1. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a jelen ÁSzF-ben meghatározott szolgáltatások.
 1. Közvetített szolgáltatás: olyan szolgáltatás, melyet Ügyfél a Szolgáltatótól rendel meg a jelen ÁSzF-ben, illetve az egyedi szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján, azonban a szolgáltatást ténylegesen nem a Szolgáltató, hanem egy harmadik személy nyújtja (pl. domain regisztráció, tárhely szolgáltatás, stb.). 
 1. Szolgáltatási Megrendelőlap: a jelen ÁSzF alapján a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés. 
 1. Szellemi tulajdon: olyan szerzői jogi oltalomban, szabadalmi-, vagy védjegyoltalomban részesülő mű, amely a jelen ÁSzF, illetve az egyedi szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által teljesített megbízás eredményeként jött létre. Eltérő megállapodás hiányában az ilyen Szellemi tulajdonnal kapcsolatos szerzői személyhez fűződő és vagyoni jogok teljessége – a név feltüntetés jogát kivéve – az Ügyfelet illetik meg. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozata hiányában a Szolgáltatási Szerződés alapján létrejött Szellemi Tulajdont a Szolgáltató jogosult referenciaként feltüntetni saját weboldalán, ajánlataiban és egyéb kiadványaiban. 
 1. Adat: minden olyan információ, tény, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatóval, valamint a Szolgáltató az Ügyféllel a Szolgáltatással, vagy a Termék értékesítésével összefüggésben közöl.

Szolgáltató adatkezelése megfelel az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletének (GDPR), adatkezelési tájékoztatónkat Ügyfeleink a www.bekekitti.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhetik el. Szolgáltató a fenti linken tájékoztatja az Ügyfeleket a szolgáltatásnyújtása megkezdése előtt a személyes adatok kezelésének céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről és az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogokról.  

 1. Weboldal: www.bekekitti.hu domainnévvel ellátott weboldal, mely a Szolgáltató saját tulajdona, csakúgy, mint a weboldalon elhelyezett minden szerzői mű és Szolgáltatói védjegy, logó, megkülönböztető üzleti jelzés és know-how. 

A weboldal tárhelyszolgáltatója: 

Név (Cégnév): Sybell Informatikai Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.

Adószám: 25859502-2-42

Web: https://sybell.hu/

Email: hello@sybell.hu 

Ellenkező megállapodás hiányában jelen ÁSzF az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött, a jelen ÁSzF-ben felsorolt, illetve az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott szolgáltatásokkal és közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kiterjed. 

I. A Szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános feltételek

1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a weboldalon ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat érhet el. A blog olvasáshoz Szolgáltató regisztrációt nem kíván meg, a hírlevél szolgáltatás azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Az egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokhoz ajánlatkérés, illetve az elfogadott ajánlat esetén megrendelőlap kitöltése szükséges. Az ajánlatkérés során az Ügyfél köteles mindazon személyes adatait megadni, amelyek az igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően a szolgáltatás biztonságos és jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 

a) Ingyenes szolgáltatások (Szolgáltatás)

Szolgáltató az Ügyfelek részére a weboldalon keresztül az alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtja: 

– blog, amely a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos szakcikkeket, ajánlatokat, tanácsokat tartalmaz (Blog)

–  hírlevél, amelyben különféle ingyenes segédanyagokat, oktatóanyagokat és egyéb, edukációs és promóciós tartalmakat oszt meg a Szolgáltató weboldal készítés és marketing témában. 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy a blogban foglalt tartalmakat saját maga vagy megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező alvállalkozói írják, mindazonáltal Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Blogban foglalt tartalmak nem minősülnek ajánlatkérésnek, a Blogban foglalt tartalmakkal kapcsolatosan továbbá a Szolgáltató írásai, szakcikkei nem minősülnek tanácsadásnak így azokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

b) Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások

Szolgáltató az Ügyfelek részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 • weboldal készítés és átadást követő további fejlesztési feladatok
 • weboldal karbantartás
 • grafikai szolgáltatások
 • online marketing
 • tanácsadás, oktatás
 • digitális termékek
 • közvetített szolgáltatások (domain regisztráció, tárhelyszolgáltatás)

1. A Szolgáltatás megrendelése

A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél az alábbiak szerint rendelheti meg: 

 • a megrendelés első lépése a kapcsolatfelvétel, amely történhet online, a www.bekekitti.hu oldalon található ajánlatkérési űrlap segítségével vagy emailen; 
 • a kapcsolatfelvételt követően a Szolgáltató küld az Ügyfélnek egy kérdőívet, amely egy előzetes igényfelmérő, és ahhoz szükséges, hogy Szolgáltató képet kapjon az Ügyfél elképzeléséről, jelenlegi helyzetéről  és üzleti céljairól, amely a személyre szabott ajánlat alapját képezi. A kérdőív kitöltésére az Ügyfél köteles, ennek elmulasztásáért ő felel, és abban az esetben nem kerül sor ajánlattételre;
 • miután az Ügyfél a kérdőívet kitöltötte, telefonon konzultálnak a megrendelni kívánt Szolgáltatásról, előzetesen és kölcsönösen egyeztetett időpontban (az időpontegyeztetés történhet emailben, vagy időpontfoglaló alkalmazással) – ez a telefonos konzultáció ingyenes és kötelezettségmentes;
 • a telefonos konzultációt követően a Szolgáltató elkészíti és megküldi az Ügyfél részére az elkészített, személyre szabott egyedi ajánlatát – a konzultációt követő 1 (egy) munkanapon belül. Amennyiben az ajánlat a megbízási jogviszony kezdő időpontjára is tartalmaz határnapot, úgy Szolgáltató kijelenti és Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kezdő időpont, határnap, illetve a teljesítési határidő csak az ajánlat 3 (három) munkanapon belüli elfogadása, a megbízási szerződés aláírása és az előleg kifizetése esetén marad változatlan, tekintettel a Szolgáltató elfoglaltságára, nagy számú megkereséseire. 
 • az ajánlat elfogadását követően Ügyfél és Szolgáltató aláírják az egyedi szolgáltatói szerződést – Szolgáltató szerződéskötéseire a www.eszerzodes.hu rendszerét használja, a szerződéskötés a Felek között ezen felületen keresztül történik. 

Felek kijelentik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos, tartalom jellegű (webshopból letölthető) Szolgáltatásokat online, az ajánlatkérés oldalán található űrlap segítségével tudja megrendelni. A Felek közötti szerződés ez esetben is írásban megkötött szerződésnek minősül. 

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatban Szolgáltató a Ptk. 6:82. § alapján az alábbi tájékoztatást adja: 

 • a szerződéskötés technikai lépései: ajánlatkérő űrlap kitöltése a www.bekekitti.hu oldalon, avagy emailben, majd az ajánlat részletes tartalmát illető, fentebb meghatározott egyeztetés (kérdőív és telefonos konzultáció), melyre válaszul a Szolgáltató írásbeli ajánlatot küld elektronikus úton (emailben), az ajánlat elfogadása esetén a Felek Szolgáltatási Szerződést töltenek ki és írnak alá (az e-szerződés rendszerén keresztül), 
 • a fenti módon megkötött szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a szerződéseket a Szolgáltató nyilvántartja és azok utóbb is hozzáférhetőek, 
 • Szolgáltató biztosítja, hogy a tévesen rögzítésre kerülő adatok a Szolgáltatási Szerződés kitöltését megelőzően és azt követően is folyamatosan korrigálhatóak legyenek, 
 • a szolgáltatási szerződés nyelve magyar, 
 • a szerződés megkötését megelőzően Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételeket a www.bekekitti.hu/aszf oldalon bármikor lehívásra hozzáférhetővé teheti, az ÁSzF tartalmát megismerheti. 

2. A Szolgáltatásokra vonatkozó általános szabályok

 1. A Szolgáltatási Megrendelőlap kitöltésével és aláírásával a Felek között a Ptk. alábbi szabályainak megfelelő megbízási szerződés jön létre. A megbízási szerződés alapján Szolgáltató a rábízott ügy, feladat gondos ellátására köteles, ám – a jelen ÁSzF-ben foglalt kivételektől eltekintve – a Szolgáltatás eredményéért felelősség nem terheli. 

„XXIX. Fejezet

A megbízási szerződés

6:272. § [Megbízási szerződés]

Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

6:273. § [Utasítás]

(1) A megbízott köteles a megbízó utasításait követni.

(2) A megbízott a megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

(3) Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

(4) A megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6:274. § [Képviseleti jog]

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

6:276. § [Megbízási díj]

(1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

(2) A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a megbízott a megbízási díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

(3) A megbízott a megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére köteles.

(4) A szerződés megszűnésekor a megbízó köteles a megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni, valamint szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

6:277. § [Törvényes zálogjog]

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

6:278. § [Felmondás]

(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.

(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.

(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

6:279. § [Elszámolás]

A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.”

 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérés, illetve a szerződéskötés során köteles mindazon személyes adatait megadni, amelyek a Szolgáltatás teljesítéséhez, a Felek közötti kapcsolattartáshoz szükségesek. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok helyességéért ő felel. 
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megrendelése során aktív, működő email címet köteles megadni, tekintettel arra, hogy a Felek a Szolgáltatás teljesítése során az emailt tekintik az egymás közötti elsődleges kommunikációs csatornának. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által neki küldött emailek (amennyiben azt a Szolgáltatási Megrendelőn és/vagy az ajánlatkérő űrlapon megadott email címére küldik) az elküldéstől számított 2 órán belül kézbesítettnek minősülnek, amennyiben nem érkezik bármilyen, a kézbesítés meghiúsulására utaló elektronikus visszaigazolás a feladóhoz. 
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közte és a Szolgáltató között létrejött egyedi szolgáltatási szerződés semmilyen esetben sem lehet ingyenes (kivéve, ha ezt a Felek kifejezetten kikötötték). Amennyiben a megbízási díjat illetően a Szolgáltató és az Ügyfél között jogvita van, Felek kijelentik, hogy együttműködési jogviszonyukat illetően 45.000.- Ft + áfa (azaz negyvenötezer forint plusz áfa) szolgáltatói óradíjat tekintenek irányadónak egymás között azzal, hogy weboldal és szoftverfejlesztési szolgáltatás esetén minimum 10 (tíz), egyéb szolgáltatás esetén minimum 3 (három) munkaóra teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül teljesítettnek tekintenek. 
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a megbízás teljesítését csak azt követően kezdi meg, miután az egyedi szerződés szerinti összes feltétel teljesül:
 • előleg összegének megfizetése banki átutalással
 • az Ügyfél minden szükséges információt és elektronikus anyagot rendelkezésre bocsát
 1. Ügyfél a Szolgáltatás megrendelésekor az egyedi Szolgáltatási Szerződés aláírásával nyilatkozik az igénybe venni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltató a beérkezett ügyfél igényt követő 48 órán belül számlát állít ki az Ügyfél nevére és azt elektronikus levélben az Ügyfélnek megküldi. Ügyfél az elektronikus számlát a megérkezéstől számított 3 munkanapon belül rendezi, ezt követően jön csak létre a Szolgáltató és az Ügyfél között a szolgáltatási szerződés. 
 1. A fizetés beérkezését követően – legkésőbb 2 munkanapon belül – Szolgáltató konzultálni köteles az Ügyféllel, megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban a szükséges további adatokról, ezt követően az egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott határidőn belül a Szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos ütemtervet az Ügyfél személyére szabottan elkészíti és részére emailben megküldi. 
 1. Szolgáltató nyilatkozik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások árai minden esetben egyedileg kerülnek meghatározásra és az Ügyféllel a Szolgáltató a díjat minden esetben egyedileg egyezteti. Ügyfél az így meghatározott árat valósnak, méltányosnak fogadja el és kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a Szolgáltatási Szerződést feltűnő értékaránytalanság címén megtámadja. 
 1. Elállás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014-es kormányrendelet 13. és 20. §-ai szerint a Szolgáltatások megrendelését, illetve annak Szolgáltató általi elfogadását, a szolgáltatási szerződés létrejöttét követően a szolgáltatási szerződéstől nem jogosult elállni, tekintettel arra a körülményre, hogy az igények benyújtása folyamatos és Szolgáltató és alvállalkozói munkájukat és napirendjüket a folyamatosan érkező igényekhez igazodva alakítják ki és vállalásuk szerint a teljesítést az igények beérkezését követően a lehető leghamarabb megkezdik. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezések nem érintik Ügyfélnek a 45/2014. kormányrendeletben szabályozott felmondási jogát, ebben az esetben Felek egymással elszámolni kötelesek a már teljesített Szolgáltatásokkal és azok díjával kapcsolatosan, a jelen ÁSzF-ben foglalt irányadó díj elszámolások (óradíj) alapulvételével.  

 1. Minőségbiztosítás

Szolgáltató nyilatkozik, hogy amennyiben Ügyfél a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatban az illetékes hatóságoknál (békéltető testület, fogyasztóvédelmi hatóság, stb.) minőségi kifogást, panaszt nyújt be és a Szolgáltató felelősségét jogerős hatósági határozat állapítja meg, úgy Ügyfél az üggyel kapcsolatban kifizetett szolgáltatási díjnak megfelelő értékű Szolgáltatást vehet igénybe ingyenesen a Szolgáltatótól, amennyiben kéri. Az ilyen módon igénybe vehető Szolgáltatás értéke megegyezik azzal az értékkel, amennyit Ügyfél a jogerősen elmarasztalt Szolgáltatás ellenében a marasztalással érintett eljárása érdekében kifizetett. 

Szolgáltató egyebekben nyilatkozik, hogy a Szolgáltatás nyújtása során maga és alvállalkozói a Szolgáltatás nyújtásához szükséges képzettséggel rendelkeznek és a Szolgáltatást az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon nyújtják. Szolgáltató ennek érdekében az általa igénybevett harmadik személyek munkáját folyamatosan ellenőrzi, az Ügyfelek visszajelzéseit, esetleges panaszait figyelembe veszi. 

 1. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai nélkül, mások számára nem azonosítható módon az általa a Szolgáltatás nyújtása során feltett kérdések és a válaszok a www.bekekitti.hu oldalon a Blog, Portfólió oldalon megjelenítésre kerüljenek anonim formában akként, hogy azt egy rövid szöveges cikk keretében a Szolgáltató írja meg és teszi közzé az Ügyfél kérdéseit, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatait, sikertörténeteit, stb. Ügyfél a jelen pontban foglalt hozzájárulását bármikor jogosult megtagadni, illetőleg visszavonni a Szolgáltatón keresztül, ez esetben Szolgáltató a cikket haladéktalanul eltávolítja. 

Fentieken túlmenően Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cégnevét, logóját a Szolgáltató a weboldalán és más kiadványain referenciaként feltüntesse. Ez a hozzájárulás szintén bármikor visszavonható, illetőleg kizárható, kivéve, ha az egyedi Szolgáltatási Szerződés ezzel ellentétesen rendelkezik. 

 1. Felelősség kizárása

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azon adatokért, melyeket az Ügyfél bocsát a Szolgáltató rendelkezésére. A téves, vagy nem megfelelő adatok, igények szolgáltatásából eredő károkért, avagy a Szolgáltatásnak az ebből eredő, nem megfelelő működéséért, hibáiért a felelősség az Ügyfelet terheli, a Szolgáltató felé Ügyfél semmilyen, ezzel kapcsolatos igényt nem támaszthat. 

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a szolgáltatásnyújtás érdekében általa átadott adatok helyességéért, jogtiszta mivoltáért és az ilyen adatoknak az adatvédelmi szabályoknak való megfelelőségéért teljeskörű felelősség terheli. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségét nem teljesíti, köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden ezzel kapcsolatos kártérítési és bírságfizetési kötelezettség alól. 

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az online marketing Szolgáltatások kapcsán a Szolgáltató a ténylegesen elért eredményért (bevételnövekedés, elért célcsoport létszáma, stb.) felelősséget nem vállal, e körben a Szolgáltatót a marketing tevékenységnek a megfelelő szakmai színvonalon és az elérhető legjobb technológiákkal történő megvalósításáért terheli felelősség. 

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közvetített szolgáltatások (domain regisztráció, tárhelyszolgáltatás, stb.) kapcsán Szolgáltató csupán azért felel, hogy az elvárható gondossággal és körültekintéssel járjon el a szolgáltatást ténylegesen teljesítő harmadik személy kiválasztása és utasításokkal ellátása terén. 

Weboldal/webáruház elkészítésére irányuló megbízás esetén a Szolgáltató felel azért, hogy az adott weboldal vagy szoftver az Ügyféllel előzetesen egyeztetett specifikációnak megfelel és és a céljára alkalmas. 

 1. Szellemi Tulajdonnal kapcsolatos jogok

A Szolgáltatással létrejövő Szellemi Tulajdon vonatkozásában a Felek az alábbiak szerint határozzák meg az őket megillető jogokat: 

 • Szolgáltató a Weboldal működtetéséhez, használatához a Szerződés alapján a Szerződés szerinti kizárólagos vagyoni és használati (felhasználási) jogot engedélyez az Ügyfél számára. Ezen felhasználási jog tartalmazza azt, hogy a Weboldalt az Ügyfél maga és kapcsolt vállalkozásai, tulajdonosai a szerződésben megjelölt üzleti célra, üzleti tevékenységükkel összefüggésben használhatják. Ügyfél a megbízás eredményeként létrejött Weboldallal kapcsolatban harmadik személynek is tovább adható felhasználási jogot nem szerez. Ügyfél az átdolgozás jogát nem szerzi meg, ezen jog továbbra is a Szolgáltatót illeti meg kizárólagosan. A jelen pontban szabályozott felhasználási jog magában foglalja azon tilalmat is, hogy Szolgáltató a jelen szerződés alapján létrejött Weboldalt (weboldal tervet, védjegyet, illetőleg a weboldalon elhelyezett, szerzői jogi védelem alá eső más tartalmakat) saját maga sem használhatja, vagy hasznosíthatja. 
 • Szolgáltató jogosult az elkészült weboldalt referenciaként szerepeltetni marketinganyagaiban az Ügyfél nevének, profilképének és honlapcímének feltüntetésével.
 • Szolgáltató jogosult az elkészült weboldal láblécében saját magát, mint weboldal készítőt feltüntetni, Szolgáltató weboldalára mutató linkkel együtt. Ehhez az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 
 • Amennyiben Ügyfél kérése alapján a Szolgáltató nem jogosult az elkészült weboldalt referenciaként szerepeltetni marketinganyagaiban az Ügyfél nevének, profilképének és honlapcímének feltüntetésével, vagy Ügyfél egyéb más módon titkosítani kívánja a projektet, abban az esetben Ügyfél a végszámla összegén felül további nettó 400.000,- forint (aam) díj megfizetésére köteles.
 • Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa elkészített weboldal elemei szerzői és szomszédos jogokba nem ütköznek, harmadik személy egyéb jogait nem sértik.
 • Ügyfél szavatol azért, hogy az általa a Szolgáltató részére a weboldal elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott tartalmak szerzői és szomszédos jogokba nem ütköznek, harmadik személy egyéb jogát nem sértik, Ügyfél azok felett jogosult rendelkezni. Szolgáltató a tartalmak fent meghatározottak tulajdonságainak ellenőrzésére nem köteles. Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató felelősségét jelen pontban meghatározott tartalmakért kifejezetten kizárják és az Ügyfél a jelen pont megsértése esetén köteles a Szolgáltatót teljeskörűen mentesíteni minden, saját felróható magatartása körében felmerült – anyagi és nem anyagi jellegű – jogkövetkezmény alól. 
 1. Titoktartás

Minden olyan adat, információ, irat, melyet Ügyfél a Szolgáltatóval, illetve Szolgáltató az Ügyféllel közöl, üzleti titoknak, illetve védett személyes adatnak minősül. Szolgáltató a rábízott üzleti/ügyvédi titkot a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 

Szolgáltató az Ügyfelek üzleti titkot képviselő különleges adatait és az Ügyfél know-how-ját különös gonddal kezeli. 

Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az általa alkalmazott munkavállalókkal és megbízott alvállalkozókkal kötött megállapodás kiterjed az itt foglalt titoktartási rendelkezések betartására is.

Az adatok a rendelési és a regisztrációs oldalon történő adatforgalom ideje alatt védettek, hozzáférési engedéllyel nem rendelkező, illetéktelen személyeknek nem elérhetők.

 1. Szavatosság

Szolgáltatót a Szolgáltatások teljesítése kapcsán a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Ptk.) szerinti szavatossági kötelezettség terheli: 

„XXIV. Fejezet

Hibás teljesítés

1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

2. Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

5. Kártérítési igény

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

(1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

(2) A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.”

Felek megállapodnak, hogy az itt felsorolt szavatossági jogok sorrendjét Ügyfél köteles betartani, azaz a Szolgáltató hibás teljesítése esetén elsősorban kijavítást igényelhet. 

Szolgáltató nyilatkozik, hogy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikket nem forgalmaz, így ilyen jótállási kötelezettség nem terheli. 

II. Egyes szolgáltatásokra vonatkozó különös feltételek

A) Weboldal/webshop készítése

 1. Az erre irányuló Szolgáltatás egyedi szerződésében felek kötelezően meghatározzák a Weboldal/Webshop célját, azaz azt az üzleti célt, illetőleg tevékenységet, melynek keretében az Ügyfél a Weboldalt használni kívánja. Ezen üzleti cél meghatározása a Weboldal felhasználási jogainak rendezése érdekében kiemelt jelentőséggel bír. 
 1. A szerződésben Szolgáltató felsorolja a szerződés tárgyát képező feladatokat. A weboldal építését a Szolgáltató csak a specifikáció Ügyfél általi elfogadását követően kezdi meg. 
 1. A weboldal/webshop szerzői felhasználási jogai mindaddig nem szállnak át az Ügyfélre, amíg a teljes vállalási díjat meg nem fizette a Szolgáltatónak. 
 1. Felek rögzítik, hogy a weboldal használata során az Ügyfél által kezelt adatállomány nem tartozik a Szolgáltatót terhelő kellékszavatossági körbe, megrongálódott, törlődött adatok helyreállítására, kiigazítására szavatosság nem vonatkozik, Szolgáltató a megrongálódott vagy törlődött adatok helyreállítási költségeinek megtérítésére nem kötelezhető.
 1. Felek rögzítik és Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Weboldal készítésére irányuló megbízás esetén a Szolgáltató a Weboldal átadásával egyidejűleg egy oktató jellegű videót is az Ügyfél rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy Ügyfél részére a Weboldal funkcióit, működését bemutassa, az üzemeltetéshez segítséget nyújtson. Ezen oktató videó kizárólag az itt meghatározott célt szolgálja, bármilyen, ettől eltérő célú felhasználása, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele tilos. 

B) Weboldal karbantartás

 1. A weboldal karbantartási szolgáltatás alapján Szolgáltató az Ügyfél weboldalának technikai, biztonsági jellegű karbantartását vállalja. 
 1. Szolgáltató a jelen pontban meghatározott szolgáltatása keretében vállalja, hogy az adott technológiai szinten elérhető legjobb megoldásokat alkalmazza a biztonsági védelem elérése érdekében. 
 1. A jelen pontban meghatározott Szolgáltatás időtartamra rendelhető meg, előfizetéses konstrukcióban, havidíjas alapon. A havidíj mértékéről a Felek egyedileg állapodnak meg írásban, külön szerződésben. A megbízási díj ismétlődő bankkártyás fizetéssel kerül kiegyenlítésre. Külön erre a célra létrehozott megrendelő űrlapon történik a regisztrációs tranzakció. Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Ügyfél által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A szerződéshez tartozó előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.
 1. Minden hónap első napján Szolgáltató részletes pdf formátumú kimutatást küld emailben az Ügyfélnek, amelyben a weboldal jelenlegi egészségi állapotáról található információ.  

C) Grafikai szolgáltatások

 1. A jelen pontban meghatározott Szolgáltatás alapján a Szolgáltató blog, Facebook, Instagram, vagy más, marketing célú grafikus tartalmak elkészítését vállalja az Ügyfél részére. A Szolgáltatás megkezdése előtt a felek közösen meghatározzák az Ügyfél üzleti célját, üzletpolitikáját és minden egyéb, a marketing tartalmak szempontjából jelentős információt, anyagot (pl. korábbi blog bejegyzések, marketing célú hirdetések, reklámfilmek, védjegyek, stb.). Az Ügyfél hibás, téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károkért, mulasztásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 
 1. A jelen pontban foglalt Szolgáltatás kapcsán a Szolgáltatót az eredmény – bevétel növekedés, elérni kívánt célcsoport, stb. – eléréséért felelősség nem terheli, felelős azonban azért, hogy a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesítse a Szolgáltatást. 
 1. A jelen pontban foglalt Szolgáltatások kapcsán a létrejövő szerzői mű, illetve védjegy fölött a szerzői jogok és iparjogvédelmi jogok teljessége az Ügyfelet illeti meg, a szolgáltatási díj a teljes felhasználási jogok ellenértékét is magában foglalja. 
 1. A jelen pontban foglalt Szolgáltatás megrendelése is történhet időtartam alapon, ebben az esetben a B) pontban írott, havidíjas előfizetésre vonatkozóak erre az esetre is irányadóak. 

D) Digitális termékek (oktatóanyagok, tanácsadó anyagok)

 1. Szolgáltató a www.bekekitti.hu weboldalán letölthető anyagokat tesz közzé, amelyek általában a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó témákkal kapcsolatos, szerzői jog által védett műveket foglalnak magukban. 
 1. Ezen művek egyszeri online díjfizetés ellenében (bankkártyás fizetés) letölthetőek, hozzáférhetőek. A letöltési link vagy a hozzáféréshez szükséges fiókadatok a megrendelést követően emailben kerülnek kiküldésre. 
 1. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a digitális termék a megrendelést, illetve fizetést követően rögtön elérhető a számára, ezért ezen szolgáltatás vonatkozásában elállási jog és pénzvisszafizetés nem illeti meg, a szolgáltatás a fizetéssel rögtön teljesül. 
 1. A Szolgáltató digitális termékein az Ügyfél semmiféle szerzői jogi felhasználási jogot nem szerez! A digitális terméket az Ügyfél saját maga használhatja, azonban a termék bármilyen hasznosítása, közzététele, lehívásra történő hozzáférhetővé tétele, harmadik személyekkel történő, üzleti célú megosztása tilos! Ezen pont megszegése esetén az Ügyfél legalább 500.000.- Ft (azaz nettó ötszázezer forint) összegű kötbér fizetésére köteles, a Szolgáltató jogosult továbbá az Ügyfél felé érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is. 

E) Tanácsadás

 1. Ügyfél a www.bekekitti.hu weboldalon keresztül egyszeri tanácsadási szolgáltatást is megrendelhet. A tanácsadás a Szolgáltató jelen ÁSzF-ben meghatározott tevékenységi körébe tartozó témában történhet. A tanácsadás történhet telefonon, emailben (írásban), vagy videóhívás keretében is. 
 1. A tanácsadás díját az Ügyfél előre, bankkártyával vagy átutalással köteles kifizetni. A díj rendezéséig a tanácsadásra irányuló megbízás nem jön létre. 
 1. Ügyfél a tanácsadást megelőzően köteles minden olyan információt megadni a Szolgáltatónak, amely a tanácsadás megfelelő teljesítéséhez szükséges. Ennek elmulasztása kizárólag az Ügyfelet terheli, a tanácsadás jellegéből adódóan Szolgáltató a hibás, hiányos adatszolgáltatásért, feltenni elmulasztott kérdésekért nem felel. 

F) Időkeretes szolgáltatások

 1. Ezen szolgáltatások a következők: Ügyfél igénye esetén a már meglévő, Szolgáltató által elkészített Weboldallal kapcsolatban a Szolgáltató módosítási, tartalomkészítési, stb. feladatokat vállalhat adott, Ügyfél által választott időkeretben, 2, 5 vagy 10 órás időintervallumban. 
 1. Külön szabályok: Ügyfél tudomásul veszi, hogy az időkeretes szolgáltatásokat a megrendelést követően azonnal köteles kifizetni a Weboldalon keresztül bankkártyával. Tekintettel erre, valamint arra a tényre, hogy a Szolgáltató az ilyen jellegű megrendeléseket folyamatosan fogadja, Ügyfelet a már megrendelt időkeretes szolgáltatás kapcsán elállási, pénzvisszafizetési jog nem illeti meg. A már megrendelt időkeretes szolgáltatást az Ügyfél a megrendeléstől számított 4 (négy) hónapig jogosult felhasználni, az ezen időtartam alatt fel nem használt szolgáltatás későbbi időpontra nem vihető át. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az időkeretes szolgáltatás hibajavításra és karbantartási feladatokra nem használható fel.
 1. Szolgáltató az időkeretes szolgáltatások teljesítését megfelelő módon, írásban (Google Táblázatok) tartja nyilván és kizárólag igény esetén igazolja az Ügyfél felé (Toogle vagy más feladat regisztrációs felületen vezetve). Ügyfél az időkeretes szolgáltatás alapján kért egyes konkrét feladatokat emailben köteles jelezni a Szolgáltató felé, köteles továbbá a Szolgáltatónak megadni minden, a feladatok teljesítéséhez szükséges információt és hozzáférést. 

A kéréstől számított 2-3 munkanapon belül vagy külön megegyezés szerinti határidőre Szolgáltató elvégzi a kért fejlesztési feladatokat. 

Új funkció esetén az ára nem tartalmazza az esetlegesen szükséges szoftver költségeket.

G) Közvetített szolgáltatások

 1. A jelen pontban meghatározott Szolgáltatásokat nem a Szolgáltató, hanem egy általa közvetített harmadik személy nyújtja, a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatási díj így ezen harmadik személy díját is magában foglalja. 
 1. A közvetített szolgáltatások az alábbiak lehetnek leginkább, de nem kizárólag: domain regisztráció, tárhelyszolgáltatás. 
 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közvetített szolgáltatás kapcsán a Szolgáltatót a szolgáltatást ténylegesen nyújtó harmadik személy kiválasztása és megfelelő utasításokkal történő ellátása kapcsán terheli felelősség, a Közvetített Szolgáltatásból eredő más hibákért azonban felelősség nem terheli. 

III. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

 1. Felek kijelentik, hogy az egyedi szolgáltatási szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban (írásbelinek fogadva el a jelen ÁSzF-ben meghatározott emailes módot is) érvényes, a módosítást mindkét félnek el kell fogadnia. A szerződés módosítására két esetben kerülhet sor: szükségszerűen, illetve az Ügyfél kérése alapján. 
 1. A szerződés szükségszerű módosítására akkor kerülhet sor, amikor a Szolgáltató a teljesítés során észleli, hogy az Ügyféllel közösen meghatározott üzleti cél lehető legjobb elérése érdekében, vagy a Szolgáltatás megfelelő működése érdekében 
 • olyan további Szolgáltatások nyújtása is szükségessé válhat, melyre az eredeti szerződés nem terjedt ki, 
 • az eredetileg vállalt Szolgáltatások helyett más Szolgáltatások szükségesek az üzleti cél legjobb elérése érdekében, 
 • bizonyos, már megrendelt Szolgáltatásokra nincs szükség az üzleti cél lehető legjobb elérése érdekében. 

A jelen pontban meghatározott szükségszerű szerződésmódosítást Szolgáltató írásban jelzi az Ügyfélnek, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésmódosítás kapcsán legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül visszajelez a Szolgáltatónak. Amennyiben az Ügyfél a fenti határidőn belül nem jelez vissza, avagy a szerződésmódosításhoz nem járul hozzá, úgy Szolgáltató

 • elengedhetetlenül szükséges szerződésmódosítás esetén az egyedi Szolgáltatási Megrendelést rendes felmondással felmondhatja, 
 • egyéb szerződésmódosítás esetén a már megrendelt Szolgáltatásokat köteles csak teljesíteni, a szerződésmódosítás elmulasztásából eredő esetleges hibákért, károkért felelősség nem terheli. 
 1. Szerződésmódosítás iránti igényét az Ügyfél is jelezheti a Szolgáltató felé, ez esetben Szolgáltató tájékoztatja őt az ilyen igény megvalósulási lehetőségeiről, a már megrendelt Szolgáltatásokra való esetleges hatásáról és minden egyéb, releváns információról. Amennyiben az Ügyfél a módosítás iránti igényét a tájékoztatást követően is fenntartja, felek a szerződést kölcsönösen írásban módosíthatják, azonban az ilyen módosítás csak azt követően lép hatályba, hogy Ügyfél a szerződésmódosítás szolgáltatói díját megfizette. Amennyiben a szerződésmódosítással kapcsolatos Ügyfél igény az eredetileg megrendelt Szolgáltatás célját, működését jelentősen hátrányosan érinti, Szolgáltató erre az Ügyfelet előzetesen figyelmezteti. Amennyiben az Ügyfél a módosítás iránti igényét ezt követően is fenntartja, úgy Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felel. Amennyiben az Ügyfél szerződésmódosítási igénye az eredetileg megrendelt Szolgáltatás működését, teljesítését ellehetetleníti, Szolgáltató az eredeti szolgáltatási szerződést felmondhatja. 
 1. A szolgáltatási szerződés megszűnik a teljes megrendelt Szolgáltatások teljesítésével. Felek a Szolgáltatások teljesítésének határidejét az egyedi szerződésben meghatározzák. Amennyiben a határidőt a Szolgáltató azért nem tudja tartani, mert az Ügyfél elmulasztja a szükséges adatok szolgáltatását, vagy az előleg befizetését, az ilyen késedelemért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató teljesítési igazolást készít és küld meg az Ügyfélnek, aki köteles 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálni a Szolgáltató teljesítését, jelezni esetleges kifogásait, kijavítási igényét, stb. Amennyiben az Ügyfél kifogással, kijavítási igénnyel nem él, avagy a teljesítési igazolással kapcsolatban 5 (öt) munkanapon belül nem jelez vissza a Szolgáltatónak, felek a Szolgáltatást teljesítettnek tekintik és Szolgáltató jogosult a végszámláját kiállítani. 
 1. Felek kijelentik és Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás díjaival 8 (nyolc) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, évi 15% (tizenöt százalék) késedelmi kamat megfizetésére köteles a Szolgáltató felé, emellett Szolgáltató a díj hátralék teljesítéséig további Szolgáltatások nyújtását megtagadhatja, valamint a már elkészült művek átadását is megtagadhatja. 
 1. Felmondás: felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződést a felek bármelyike jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel, rendes felmondással megszüntetni. Azonnali hatályú felmondásnak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén lehet helye a sérelmet szenvedett fél részéről. Az egyedi szerződés felmondása esetén a Szolgáltatót a felmondásig elvégzett munkájával arányos díjazás illeti meg, amennyiben erről a felek nem tudnak megállapodni, úgy a jelen ÁSzF-ben meghatározott díjszabást tekintik irányadónak. 

IV. Vitarendezés, panaszkezelés

 1. Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatásaival kapcsolatos Ügyfél panaszokat kiemelten kezeli, azokra a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol és az Ügyfeleket igyekszik az elvárható módon kártalanítani a Szolgáltatásnyújtással kapcsolatban őket ért sérelmekért, károkért. 
 1. Szolgáltató az Ügyfél panaszokat postai úton a székhelyén, emailben pedig a központi email címén fogadja. Ezek elérhetősége: 

Beke Kitti Erzsébet EV.

székhely: 3508 Miskolc, Csabavezér út 66. Fsz/1.

Email cím: hello@bekekitti.hu  

 1. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél panaszt nem találja alaposnak, avagy Ügyfél a Szolgáltató panaszkezelésével nincs megelégedve, választása szerint az illetékes bírósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat. 

A békéltető testületek elérhetősége: 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html 

 1. A jelen ÁSzF-ből, vagy az egyedi Szolgáltatási Megrendelésből eredő bármely jogvitát illetően felek értékhatártől függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

V. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

Szolgáltató weboldalán megtekinthető az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege. A megelőző ÁszF-eket Ügyfél érintettsége igazolása esetén emailben kérheti be a Szolgáltatótól. Az ÁSzF változása esetén a Szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSzF az irányadó. Az általános szerződési feltételek bármilyen változása esetén Szolgáltató a változásokat és az ÁSZF egységes szövegét is közzéteszi a honlapján, megjelölve rajta a hatálybalépés dátumát is. Változás esetén a változások a hatálybalépést követően megkötött szolgáltatási jogviszonyokra vonatkoznak, az ÁSZF-nek visszamenőleges hatálya nincs. 

2. Záró rendelkezések

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

Ügyfél kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját figyelmesen elolvasta, azt értelmezte és megismerte és mint magára nézve kötelezőt fogadja el. 

Budapest, 2022. november 28.

Gyere te is!

Hogyan NE veszítsd el a látogatókat a weboldaladon? - online workshop

Egy gyakorlatias workshop a weboldalad teljesítményét rontó hibák kijavításáról, hogy a marketingbe fektetett erőfeszítésed, időd és pénzed megtérülőbb legyen.

Már majdnem megvagyunk... 85%

Írd be a neved és email címed, én pedig máris küldöm a segédletet.